Members
유럽한국기업연합회

국별 회원사

전체 441
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
1
피엔에스 네트웍스 헝가리법인 / PNS Networks Hungary Kft
KBAEurope | 2024.01.10 | 추천 0 | 조회 4
KBAEurope 2024.01.10 0 4
2
미동이엔씨 헝가리법인 / Midong E&C Hungary Kft.
KBAEurope | 2023.09.04 | 추천 0 | 조회 4
KBAEurope 2023.09.04 0 4
3
로지스밸리 헝가리법인 / Logisvalley Hungary
KBAEurope | 2023.08.16 | 추천 0 | 조회 3
KBAEurope 2023.08.16 0 3
4
아이마켓유럽 / iMarketEurope.KFT
KBAEurope | 2023.06.29 | 추천 0 | 조회 6
KBAEurope 2023.06.29 0 6
5
PwC 헝가리 / PwC Hungary
KBAEurope | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 6
KBAEurope 2022.10.06 0 6
6
삼양 EP 헝가리 / Samyang EP Hungary Ltd.
KBAEurope | 2022.08.09 | 추천 0 | 조회 8
KBAEurope 2022.08.09 0 8
7
KDB산업은행 헝가리 현지법인 / KDB Europe Ltd.
kba-europe | 2021.06.25 | 추천 0 | 조회 8
kba-europe 2021.06.25 0 8
8
LG전자 헝가리법인 / LG Electronics Magyar. Kft.
kba-europe | 2021.06.23 | 추천 0 | 조회 8
kba-europe 2021.06.23 0 8
9
하나로TNS 부다페스트, 코마롬 지점 / HTNS HUNGARY KFT
kba-europe | 2020.07.27 | 추천 0 | 조회 12
kba-europe 2020.07.27 0 12
10
KOTRA 부다페스트무역관 / KOTRA Budapest
kba-europe | 2019.07.17 | 추천 0 | 조회 4
kba-europe 2019.07.17 0 4
11
한국타이어 헝가리법인 / Hankook Tire Budapest Ltd.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 9
kba-europe 2019.07.03 0 9
12
LX 판토스 헝가리법인 / Pantos Logistics Hungary kft.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 6
kba-europe 2019.07.03 0 6
13
삼양바이오팜 헝가리 / Samyang Biopharm Hungary Ltd.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 9
kba-europe 2019.07.03 0 9
14
ABCO HUNGARY .KFT
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 7
kba-europe 2019.07.03 0 7