Members
유럽한국기업연합회

국별 회원사

전체 431
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
1
미동이엔씨 헝가리법인 / Midong E&C Hungary Kft.
KBAEurope | 2023.09.04 | 추천 0 | 조회 1
KBAEurope 2023.09.04 0 1
2
로지스밸리 헝가리법인 / Logisvalley Hungary
KBAEurope | 2023.08.16 | 추천 0 | 조회 2
KBAEurope 2023.08.16 0 2
3
아이마켓유럽 / iMarketEurope.KFT
KBAEurope | 2023.06.29 | 추천 0 | 조회 5
KBAEurope 2023.06.29 0 5
4
PwC 헝가리 / PwC Hungary
KBAEurope | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 5
KBAEurope 2022.10.06 0 5
5
삼양 EP 헝가리 / Samyang EP Hungary Ltd.
KBAEurope | 2022.08.09 | 추천 0 | 조회 7
KBAEurope 2022.08.09 0 7
6
KDB산업은행 헝가리 현지법인 / KDB Europe Ltd.
kba-europe | 2021.06.25 | 추천 0 | 조회 7
kba-europe 2021.06.25 0 7
7
LG전자 헝가리법인 / LG Electronics Magyar. Kft.
kba-europe | 2021.06.23 | 추천 0 | 조회 7
kba-europe 2021.06.23 0 7
8
하나로티앤에스 헝가리법인 / HTNS HUNGARY KFT
kba-europe | 2020.07.27 | 추천 0 | 조회 10
kba-europe 2020.07.27 0 10
9
KOTRA 부다페스트무역관 / KOTRA Budapest
kba-europe | 2019.07.17 | 추천 0 | 조회 3
kba-europe 2019.07.17 0 3
10
한국타이어 헝가리법인 / Hankook Tire Budapest Ltd.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 8
kba-europe 2019.07.03 0 8
11
LX 판토스 헝가리법인 / Pantos Logistics Hungary kft.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 5
kba-europe 2019.07.03 0 5
12
삼양바이오팜 헝가리 / Samyang Biopharm Hungary Ltd.
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 8
kba-europe 2019.07.03 0 8
13
ABCO HUNGARY .KFT
kba-europe | 2019.07.03 | 추천 0 | 조회 6
kba-europe 2019.07.03 0 6